Psychológia

V rámci psychodiagnostických vyšetrení vykonávame:

 • vyšetrenia osobnostného profilu, emotivity, intelektu, diagnostiku psychického vývinu u detí od najútlejšieho veku, psychologickú diagnostiku intelektových, kognitívnych schopností a osobnosti detí a dospievajúcich (od 0 – 19 rokov), najmä s ohľadom na diferenciálnu diagnostiku rôznych psychosomatických ochorení a neurologických ochorení,
 • objektivizáciu a špecifikáciu demencií a diferenciálnu diagnostiku na odlíšenie od depresií, pri suspektnom psychotickom vývine objektivizujeme stav,
 • psychodiagnostické vyšetrenia psychických funkcií, kognitívnych deficitov, rysov osobnosti a psychopatológie,
 • preventívnu psychodiagnostiku,
 • podporné psychologické vedenie pri klientoch so závažným duševným ochorením – psychózy,
 • psychologické vyšetrenia k zhodnoteniu psychickej spôsobilosti na vykonávanie konkrétnych pracovných činností v rámci pracovnej zdravotnej služby.
 • poskytujeme pomoc pri výbere školy z hľadiska štruktúry intelektu.
 • psychoterapiu dospelých (úzkosti, fóbie, depresie, panické poruchy, poruchy príjmu potravy, poruchy spánku, vzťahové problémy, osobnostné problémy).

V odbore športovej psychológie poskytujeme:

 • Krátkodobú aj dlhodobú psychologickú prípravu športovcov, zvyšovanie psychickej odolnosti
 • Krízové poradenstvo (strata motivácie, nezvládnuté emócie, zvládanie predštartových stavov, psychosomatické ťažkosti)
 • Prácu s tímom
 • Spoluprácu s trénermi
 • Pomoc pri hľadaní a rozvíjaní športových talentov
 • V rámci psychoterapeutických vyšetrení vykonávame:
 • individuálnu psychoterapiu úzkostných stavov, depresií, stresom podmienených a somatoformných porúch, porúch osobnosti,
 • podpornú terapiu pri riešení závažných životných situácií,
 • poradenské služby pri manželských krízach a porozvodovom poradenstve.

Liečebné možnosti/výkony

 • Liečba úzkostných a depresívnych stavov.
 • Tréning kognitívnych funkcií pri demenciách rôznej etiopatogenézy (vaskulárna, poúrazová) a to štandardne, ale aj prostredníctvom počítačovo zadávaných úloh.
 • nácvik relaxačných techník, komunikačných zručností,
 • krízovú intervenciu pri zvládaní náročných životných situácií (traumatické situácie, vážne ochorenie, úmrtie blízkeho, rozvod, strata zamestnania a pod.),